Parcourir le français


q


qualité ekǎʼ [èkǎʼ] n. sorte; qualité; espèce; sort héréditaire
quand jɔʼ [jɔ̀ʼ] ( epʉla) n. temps; fois; quand id. é jɔʼ gwar yaa id. é jɔʼ mo id. é jɔʼ yaa e l'osono id. é jɔʼ yaa e mɨmbu id. é jɔʼ yaa e molu id. é mbi jɔʼ yi id. esie e mbi jɔʼ yi id. nuu ma jɔʼ, nye osi laa pie bɨsyɛɛla binɨ nɛʼɛ
quand (au point culminant) ngbaa₁ [ngbáá] n. quand (au point culminant) id. ngbaa le eka be nɛʼɛ
quand même yɛɛ₂ [yɛ́ɛ̀] adv. quand même id. laa ó fuo yɛɛ
quand? dɨn [dɨ́n] p.interr. quand? id. omɛn e dɨn
quant à eux (c.10) nyɛɛ₁ [nyɛ̀ɛ̀] pro.emp. quant à eux (c.10)
quantité bim [bím] n. quantité
quantité, petite tiʼ₃ [tíʼ] n. petite quantité; poignée
quarante mowʉm monâ [mòwʉ́m mónâ] ( ewʉm, monâ) num.card quarante
quarante-cinq (c.10) mowʉm monâ e tɛn [mòwʉ́m mónâ è tɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.10)
quarante-cinq (c.2,2a) mowʉm monâ e l'otɛn [mòwʉ́m mónâ è l'òtɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.2,2a)
quarante-cinq (c.4) mowʉm monâ e mɨtɛn [mòwʉ́m mónâ è mɨ̀tɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.4)
quarante-cinq (c.6) mowʉm monâ e motɛn [mòwʊ́m mónâ è mòtɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.6)
quarante-cinq (c.8) mowʉm monâ e bɨtɛn [mòwʉ́m mónâ è bɨ̀tɛ̂n] num.card quarante-cinq (c.8)
quart, un nkɔb ngwar é monkɔb monâ [nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b mònâ] ( monâ, ngwar1, nkɔb2) lct. un quart; vingt-cinq pour cent
quartier bii [bíì] n. quartier id. bii kʉʼ id. bii mo ngoman id. jahla bii mo Zyɛm
quatorze (c.10) ewʉm e nâ [èwʉ̂m è nâ] num.card quatorze (c.10)
quatorze (c.2,2a) ewʉm e l'onâ [èwʉ̂m è l'ònâ] num.card quatorze (c.2,2a)
quatorze (c.4) ewʉm e mɨnâ [èwʉ̂m è mɨ̀nâ] num.card quatorze (c.4)
quatorze (c.6) ewʉm e monâ [èwʉ̂m è mònâ] ( ewʉm, monâ) num.card quatorze (c.6)
quatorze (c.8) ewʉm e bɨnâ [èwʉ̂m è bɨ̀nâ] num.card quatorze (c.8)
quatorzième (c.1,1a,3,7,11) ewʉm e nâ [èwʉ̂m è nâ] num.ord. quatorzième (c.1,1a,3,7,11)
quatorzième (c.11) ewʉm e l'onâ [èwʉ̂m è l'ònâ] num.ord. quatorzième (c.11)
quatorzième (c.5) ewʉm e l'enâ [èwʉ̂m è l'ènâ] num.ord. quatorzième (c.5)
quatre (c.10) nâ₁ [] num.card quatre (c.10)
quatre (c.2,2a) onâ₂ [ònâ] num.card quatre (c.2,2a) id. otɔɔyin onâ
quatre (c.4) mɨnâ [mɨ̀nâ] num.card quatre (c.4) id. mɨnter mɨnâ id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mɨlɛl id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mowʉm motɛn
quatre (c.6) monâ [mònâ] num.card quatre (c.6) id. ewʉm e monâ id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm monâ id. mowʉm monâ id. nkɔb ngwar é monkɔb monâ id. nter e mɨmbu mowʉm monâ e tambɛl
quatre (c.8) bɨnâ [bɨ̀nâ] num.card quatre (c.8)
quatre cent mɨnter mɨnâ [mɨ̀ntèr mɨ̀nâ] ( nter, mɨnâ) lct. quatre cent
quatre-vingt-cinq (c.10) mowʉm mwom e tɛn [mòwʉ̂m mwòm è tɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.10)
quatre-vingt-cinq (c.2,2a) mowʉm mwom e l'otɛn [mòwʉ̂m mwòm è l'òtɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.2,2a)
quatre-vingt-cinq (c.4) mowʉm mwom e mɨtɛn [mòwʉ̂m mwòm è mɨ̀tɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.4)
quatre-vingt-cinq (c.6) mowʉm mwom e motɛn [mòwʉ̂m mwòm è mòtɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.6)
quatre-vingt-cinq (c.8) mowʉm mwom e bɨtɛn [mòwʉ̂m mwòm è bɨ̀tɛ̂n] num.card quatre-vingt-cinq (c.8)
quatre-vingt-quinze (c.10) mowʉm bu e tɛn [mòwʉ̂m bǔ è tɛ̂n] num.card quatre-vingt-quinze (c.10)
quatre-vingt-quinze (c.2,2a) mowʉm bu e l'otɛn [mòwʉ̂m bǔ è l'òtɛ̂n] num.card quatre-vingt-quinze (c.2,2a)
quatre-vingt-quinze (c.4) mowʉm bu e mɨnâ [mòwʉ̂m bǔ è mɨ̀nâ] num.card quatre-vingt-quinze (c.4)
quatre-vingt-quinze (c.6) mowʉm bu e monâ [mòwʉ̂m bǔ è mònâ] num.card quatre-vingt-quinze (c.6)
quatre-vingt-quinze (c.8) mowʉm bu e bɨtɛn [mòwʉ̂m bǔ è bɨ̀tɛ̂n] num.card quatre-vingt-quinze (c.8)
quatre-vingts mowʉm mwom [mòwʉ̂m mwòm] ( ewʉm, mwom1) num.card quatre-vingts
quatre-vingts-dix mowʉm bu [mòwʉ̂m bǔ] ( bu1, ewʉm) num.card quatre-vingts-dix
quatrième (c.1,1a,3,7) nâ₂ [] num.ord. quatrième (c.1,1a,3,7)
quatrième (c.11) onâ₁ [ònâ] num.ord. quatrième (c.11) òlʉ̀ŋ ònâ la quatrième échelle
quatrième (c.5) enâ [ènâ] num.ord. quatrième (c.5)
que nɛɛ [nɛ́ɛ̀] postp. que (devant la parole directe ou indirecte)
que (Subordinateur) ɨ₁ [ɨ́] rel. que (Subordinateur) Bwan mwom ɨ Milka a bya Nakɔr, mɨɔ mo Abraham ó nɨ.
que nous ne fassions pas bɨh l'ayi [bɨ̌h l'àyí] lct. que nous ne fassions pas
quel? (c.1,3,11) wáa [wáà] art.interr. quel? (c.1,3,11)
quel? (c.5) láa [láà] art.interr. quel? (c.5)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >