Parcourir le français


f


fable kan₂ [kǎn] n. fable Bé àŋá kǎ jóʼò ócyècyè. Bé ójóʼò-jòʼò ó, njɨ̀ bɨ̀kɨ̀kɛ̀nà, ndwè è mɨ̀kǎn. ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables.
fabrication kpɛʼa [kpɛ̀ʼá] n. fabriqué; construction; fabrication Bɨ̀ná tílà gá yɛ́ɛ̀ kálàrà ó, bé bêʼ lˈàdùlò mpîr é mònyʉ́l mɔ́ɔ́ é mòzɨ̌ mâ: lé èdwè mɨ́kpɛ̀ʼá mɨ́ ózyɛ̌m dúù, id. baŋabaŋa dweʼle ndɨ kpɛʼa ɛ id. ebebe kpɛʼa
fabriqué kpɛʼa [kpɛ̀ʼá] n. fabriqué; construction; fabrication Bɨ̀ná tílà gá yɛ́ɛ̀ kálàrà ó, bé bêʼ lˈàdùlò mpîr é mònyʉ́l mɔ́ɔ́ é mòzɨ̌ mâ: lé èdwè mɨ́kpɛ̀ʼá mɨ́ ózyɛ̌m dúù, id. baŋabaŋa dweʼle ndɨ kpɛʼa ɛ id. ebebe kpɛʼa
fabriqué avec ekpaʼɔ e [èkpàʼɔ̀ è] ( ekpaʼ, e1) lct. fabriqué avec
fabriquer ekpaʼ [èkpàʼ] inf. fabriquer id. ekpaʼɔ e
face à face mpɛɛna [mpɛ̀ɛ́nà] n. face à face Bɨh e nɔɔ bé a be ó mpɛɛna. On était face à face.
face à face ou côte à côte motʉratʉ [mòtʉ̀ràtʉ̀] n. face à face ou côte à côte
face de, en siesie [sìèsíè] n. en face de Nó ó Yésʉ̀s á tò dì ndîndǐl sìèsíè è kǎr.
fâche, personne qui se kpɔɔ₁ [kpɔ̀ɔ̀] n. coléreux; personne qui se fâche
fâcher, se ebe e leme é twii kʉ [èbè è lémè é twíí kʉ́] ( ebe1, leme1, é, twii2, 1) lct. être coléreux; se fâcher; ekpaa empime [èkpàà émpìmè] ( ekpaa1, empime) lct. se fâcher; ekpaa₁ [èkpàà] inf. se fâcher id. ekpaa empime id. ekpaa nkoo id. ekpaa nkoo e
facilement kpaaa [kpàáá] id. sans problème; facilement
façon mbi₁ [mbì] n. sorte; façon id. abe e mbi fih id. é mbi jɔʼ yi id. é mbi ndɨ ó id. esie e mbi jɔʼ yi id. mɨmbi mɨmbi
façonné mea [mèá] n. façonné Byʉ́ʉ́ ntémé, mèá è dèʼé.
façonner eme [èmè] inf. façonner
factions mpɔʼa monkɔm [mpɔ́ʼá mònkɔ̌m] ( ebɔʼa, nkɔm1) lct. factions; divisions Bé esa mpɔʼa monkɔm.
factions, faire les ebɔʼa monkɔm [èbɔ́ʼà mónkɔ̀m] lct. faire les divisions; faire les factions
fagot ardent pour allumer un feu enkoʼ [ènkóʼ] n. fagot ardent pour allumer un feu ènkóʼ é sìʼè
fagots lara [lárà] n. fagots
fagots secs dwidwe [dwídwé] n. fagots secs Bé pǎ táàrè ésáŋɔ̀ mɛ̂m, bɨ́h lɨ́, á dwɛ̀ʼrà è bɨ̌n, bɨ̀dwídwé!
faible anteʼenteʼe [ántéʼèntèʼè] n. pauvre (en tout); faible id. baanteʼenteʼe o bʉr; cyɛʼ-bol [cyɛ̀ʼ-bòl] n. faible; cyɛʼcyɛʼ [cyɛ̀ʼcyɛ̀ʼ] n. faible; ntumlɛr [ntǔmlɛ̀r] n. faible et laid
faible et laid antumlɛr [ántǔmlɛ̀r] n. faible et laid
faible, état dʼêtre etɨʼla [ètɨ̀ʼlà] n. état dʼêtre faible Bʉ̀r ò kʉ́ ndwè è mɨ̀sáŋ mɨ́ bʉ̂r mó Zyɛ̌m, sòhá gá ètɨ̀ʼlà lé.
faible, être ecyɛʼ₂ [ècyɛ̀ʼ] inf. être mou; être fertile; être faible; s'affaiblir etʉm. ph. v. ecyɛʼ e id. ecyɛʼ é cyen id. ecyɛʼ e za id. ecyɛʼ mʉr nyʉl id. ecyɛʼ njwɨr id. ecyɛʼ tɔɔ
faim za [] n. faim; famine; disette id. ecyɛʼ e za id. eja za id. ejoʼo za
faim, avoir ejoʼo za [èjóʼò zâ] ( ejoʼo1, za) lct. avoir faim
faire esa₁ [èsâ] inf. faire esɛɛla. id. ása dɨʼ id. egʉa esa id. esa bɨgwɨma id. esa bɨkpɛɛkpɛɛ id. esa bɨmala id. esa bɨsa bɨ nye id. esa ebebe id. esa ebɨh id. esa efie id. esa egu id. esa embɨa id. esa mɨfyɛba id. esa mɨnjwɨʼla é l'efu id. esa mogo id. esa mojoʼo id. esa mompaʼ id. esa mongamla id. esa mongan id. esa mosono id. esa mpʉbla id. esa mpʉl id. esa mpʉn id. esa mʉr id. esa njʉm id. esa sɔɔlʉ id. esa syem id. esa tab id. esa zyee id. esɛa mpʉn
faire à excès elɔʼba [èlɔ̂ʼbà] inf. faire à excès Bé lé èdè-dè ó, lɔ̂ʼbǎ lɔ́ʼbâ, àjóʼɔ̀ bá fôn. sans crainte ils festoient et se repaissent
faire apparaître enyin₁ [ènyîn] inf. faire apparaître Ejɨ́ha lo, lé ó sa lé enyin go e molwaʼbe é mih mo Zyɛm. id. enyin be e molwaʼbe é mih mo Zyɛm id. enyin mbɛʼ
faire bon accueil à ebeŋle [èbèŋlè] inf. accueillir bien; faire bon accueil à ph. v. ebeŋle e
faire de sorte que esa ó [èsâ ó] lct. faire de sorte que Mocyɛʼ mo mpom e mʉr bɨsyɛɛla byam, byé óbe, abɨm ebɔʼ ɨ leme, asa ó, nye jyɛlɨ ɨ diʼ ɨ.
faire du bien esa embɨa ( esa1, embɨa2) lct. faire du bien
faire encore ebâʼle₂ [èbâʼlě] inf.adv. faire encore
faire la conduite débauchée esa bɨsa bɨ nye ( esa1, nyě) lct. faire la conduite débauchée
faire la deuil ekam ekuho [èkâm ékúhó] ( ekam1, ekuho) lct. faire la deuil
faire la pression sur eneere inf. faire la pression sur
faire les choses cachées en vue de décevoir modwɛʼla [mòdwɛ̂ʼlà] n. faire les choses cachées en vue de décevoir ekʉ́a módwɛ̂ʼla
faire les courbes eniʼra [ènîʼrà] inf. faire les courbes
faire les dissensions esiila motwii [èsíìlà mótwíí] ( esiila, twii2) lct. faire les dissensions
faire les exercices epɨʼ₂ [èpɨ̂ʼ] inf. faire les exercices id. pɨʼa nyʉl
faire les mouvements de la danse etiʼle [ètîʼlè] inf. faire les mouvements de la danse
faire l'inconduite sexuelle elama fwon é zi bɨduo ( elama fwon, é zi, duo1) lct. faire l'inconduite sexuelle
faire mal gum-gum [gùm] id. faire mal Kʉr koo ye, yé ó nye é gum-gum
faire pourrir ebol [èbòl] inf. rendre pourri; faire pourrir
faire propitiation eleʼe empime mo Zyɛm lct. faire propitiation
faire rarement efuuba₁ [èfúùbà] inf. faire rarement ph. v. efuuba e
faire réciproquement esɛɛla [èsɛ́ɛ̀là] inf. faire réciproquement esa.
faire ressusciter edwih nye é l'odwè ( edwih, ndwè) lct. faire ressusciter
faire serment ekáale [èkáàlè] inf. faire serment
faire sortir epyɛl [èpyɛ̂l] inf. faire sortir
faire tomber ekuro₁ [èkùrò] inf. faire tomber id. ekuro bɨr