Parcourir le français


e


adoption ecyel é cye mwan mo Zyɛm ( ecyel, cye1, mwan) lct. adoption Wé ecyêl bɨ́n ó, é cyé bwân mó Zyɛ̌m; mobœʼa [mòbœ̀ʼà] n. adoption id. mwan mobœʼa
amour fraternel efo paʼra obɨɔ e l'obɨɔ ( efo3, mɨɔ) lct. amour fraternel; kpɛl obuʼla lct. amour fraternel
atteindre edumlo [èdùmlò] inf. atteindre; ekpahla [èkpâhlà] inf. atteindre; ekumo e ( ekumo, e1) lct. atteindre; jusqu'à Me á diibe gʉ̂ʼ ó, zě kumo e muh é dobo lɨ.; ekumo [èkùmò] inf. arriver; atteindre ph. v. ekumo e id. ekumo é l'ombɨmbɨa é mɨpaʼ mimyɛh id. etaare é to kumo é id. to kumo kuma ó
au nom de é die [é díè] ( die1) lct. au nom de; pere [pèrê] n. au nom de Mè ósâ sá yíyɛ̂h bɨ́n bé ódî Sɔ́ŋ wǎm, é pèré è díé lâm ɨ̌. id. pere e die
avec boo₁ [bóò] prép. auprès; avec; de id. bɨh boo nɔɔ id. bɨn boo nɔɔ id. é zyɛŋa wɔɔ boo id. ebɨr twii boo id. eduho boo Zyɛm id. ejyɛʼ taa buʼo boo; e boo lct. avec id. bé e; e₁ [è] prép. avec id. a vwaʼ e id. bé e bé id. e l'ebò e id. é l'empom e id. é ziila e id. ebâʼ e id. ebe e lɔb id. ebe e nkul id. ebe e tiʼ id. ebi e id. ebɨlan e id. ebwaʼ e id. edoʼo e id. edumo e id. edwe tiʼ ye ziila e id. edwibra e id. egwìh e mʉr id. ejala e id. ejɛna e id. ejwɨʼa e id. ejwɨʼɔ e id. ekpaʼɔ e id. engan e id. esia e id. esiila e id. esyɛŋa duo e id. esyɛŋa mobo e id. etaare pyal e id. etiʼe e id. etiʼe nduula e id. eto le id. etoŋɔ e id. etumo koo e id. jwɨ̂ʼlɨ e id. kunokuno le id. le 3 id. paa taare ..., a dwɛʼra id. pere e die id. zi e zi id. zɔʼ e zɔʼ
avoir ebe e ( ebe1, e1) lct. avoir Sara a be abe e nkul eka fulo mʉma.; edi e ( edi, e1) lct. avoir; posséder
avoir peur ejoʼo bʉa ( ejoʼo1, bʉa) lct. avoir peur id. ajoʼo bʉa id. ayi joʼo bʉa; esyɛl [èsyɛ̀l] inf. avoir peur Pǎʼ bèè: bɨ̌h è fóŋ, bɨ́ bǔl sáà gò, lè èsyɛ̌l bá. id. esyɛl ba
commander ejwɨɨ₃ [èjwɨ́ɨ̀] inf. gouverner; régner; dompter sur; commander Dweʼ me sɔʼɔ ó, njɨ lʉ lwɨŋla e pɨʼ é l'efu ó, me nkʉʼ gʉa jwɨɨ e kul bʉr yo. id. ejwɨɨ e; elɛɛ [èlɛ́ɛ̀] inf. dire; commander id. alɛɛ sɔʼɔ ph. v. elɛɛ e id. elɛɛ okʉkʉ id. kʉ be mpʉ gô lɛɛ nɨ; eliʼe nʉm ( eliʼe, nʉm) lct. donner ordres; commander; elomo [èlómò] inf. envoyer; donner ordres; commander; ordonner
continuer à eto dolo lé ( eto3, dolo1) lct. continuer à; eto le ( eto3, e1) lct. continuer à Bé a ze to le ede mode mam.
de A à B etaare é to kumo é [ètáàrè é tó kùmò é] ( eto5, ekumo, é, etaare é) lct. de A à B taare é mɛn, to kumo é bii kʉʼ taare é dibe, to kumo é bɔɔ; etaare é to pyal é lct. de A à B
devancer ecyɛb dolo ( ecyɛb, dolo1) lct. devancer; eto é l'efoʼ mo [ètô é l'èfóʼ mó] lct. devancer
devoir ejala le lct. devoir; ejʉʼa e [èjʉ́ʼà è] ( ejʉʼa, e1) lct. devoir Nkarpo nyiwɛh, nye ejʉʼa le ebe e baskʉ. Chaque catéchiste doit avoir un vélo.; yé ejala ó [yé èjàlà ó] ( 1, ejala) lct. on doit
dire elɛɛ e [èlɛ́ɛ̀ è] ( elɛɛ, e1) lct. dire Zyɛ̌m á lɛ́ɛ e bɨ̌h ó, bɨ̌h l'ade mpúmó lɨ́ gwár, yaá ndɨ́ témé pemé é.; elɛɛ [èlɛ́ɛ̀] inf. dire; commander id. alɛɛ sɔʼɔ ph. v. elɛɛ e id. elɛɛ okʉkʉ id. kʉ be mpʉ gô lɛɛ nɨ; lɛa₂ [lɛ́á] n. dire Yé á syɛ́ɛ̀ nó ó, lé èlôŋlǒ lɛ́á Dâ á bɛ̀à lɛ́ɛ̀ é nʉ̀m ngwíhà mɨ̀lɔ̌b wé ó: Mɨlɛa myam, aja si, kʉ tɨŋɔ-tɨŋɔ tɨʼɨ. id. etɨ mɨlɛa; lɔɔ₃ [lɔ́ɔ̀] ( po2) n. dire id. ebœʼ lɔɔ id. lɔɔ Zyɛm id. Mbɨambɨa Lɔɔ
diriger ejwɨ̀ʼ [èjwɨ̀ʼ] inf. diriger Nye ójwɨʼ mpoʼo Yakɔb njʉmdia e njʉmdia. ekœʼ e.; ekœʼ e [èkœ̂ʼ è] ( e1, ekœʼ) lct. accompagner; diriger; être avec Nyí bánǎ kœ̂ʼ e me, tó nîŋle mé é mbɛ̌r óbɨ́ɔ̌ mó mása wǎm! ejwɨ̀ʼ.; epala₁ [èpálà] inf. diriger; etiŋle [ètîŋlè] inf. diriger
donner ordres ecyel be mpene [ècyêl bé mpéné] ( ecyel, be2, mpene1) lct. s'emporter contre (1/2); donner ordres; donner un ordre; faire de sévères recommandations (1/2); commander; egba twii mojwɨʼa [ègbâ twíí mòjwɨ̀ʼà] ( egba, twii mojwɨʼa) lct. donner ordres; commander
eau modibe [mòdíbé] n. eau id. ejoʼo dweh modibe id. Maŋ modibe mo ekpa id. modibe mo ede id. modibe mo lwab id. voʼ modibe
eau à boire modibe mo ede [mòdíbé ḿó édè] ( modibe, ede) lct. eau potable; eau à boire
eau dans la gorge, avoir de l' ejɨbla [èjɨ́blà] inf. se noyer; avoir de l'eau dans la gorge id. ejɨbla é kpɛɛ
eau potable modibe mo ede [mòdíbé ḿó édè] ( modibe, ede) lct. eau potable; eau à boire
écaille eko₂ [] n. écaille eko e nkwal
écailles bɨpapa [bɨ̀pàpâ] n. écailles Cyé è cyé yàá, byʉ́ʉ́ bɨ́sɔ́ʼɔ̌, nwɨ̀ɨ̀là è bɨ̀pàpâ, byé ntɔ̂ʼ pʉ̀ʼǎ Sàʉ̂l é mîh. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles.
écarlate zʉʉŋ [zʉ̀ʉ̀ŋ] id. rouge; écarlate
écart empàh [èmpàh] n. écart; côté
écart, à l' pɨnʉ [pɨ́nʉ́] adv. loin; à distance; à l'écart Sâ gwár, nwɨ̀à tœ́à, nyè á cyɛ̂b-cyɛ̀b sá yé ó, pɨ́nʉ́. Le péager se tenait ˊ distance,
écartement jyɛh [jyɛ́h] n. écartement; séparation; vide; mbɛʼ [mbɛ́ʼ] n. écartement id. egba mbɛʼ id. egʉa mbɛʼ paʼra embɨa e l'ebebe id. enyin mbɛʼ
écarter ejyɛh [èjyɛ̂h] inf. écarter
écarter, s' ebɔʼa [èbɔ́ʼà] inf. s'écarter ph. v. ebɔʼa e id. mpɔʼa monkɔm
échange ziila [zíílá] n. échange id. é ziila e id. edwe tiʼ ye ziila e id. ziila motwii
échange pour, en é ziila e [é zíílá è] ( é, ziila, e1) lct. en échange pour
échanger esiila [èsíìlà] inf. changer; échanger; différer Nyè zě síìlà nyʉ̂l é míh mɔ́ɔ́. Nyè á bè ó, nyè mû dɨ̌ nyîn mbì fîh. Yáǎ sɔ́ʼɔ̌ mʉ̂r ndɨ́ è nkùl èsíìlà è yè, ó nyè bâʼlà nʉ̀ǎ tìʼ yé é? id. esiila e id. esiila motwii id. esiila yiʼ e yʉʉ; esiila yiʼ e yʉʉ [èsíìlà yîʼ è yʉ́ʉ́] ( esiila) lct. échanger ceci pour cela Yáa sɔʼɔ mʉr ndɨ e nkul esiila e ye ó, nye bâʼla nʉa tiʼ ye e?
échanson ndwɛʼa monwoʼ ( edwɛʼ1, monwoʼ) lct. échanson
échapper de, s' efɛbra [èfɛ̂brà] inf. se dégager; s'échapper de
échapper du mal, s' eduho é mpila mɨsyem [èdùhò é mpìlà mɨ́syém] ( eduho, mpila, syem) lct. s'échapper du mal
échapper sans dommage anticipée, s' esɔba [èsɔ̀bà] inf. s'échapper sans dommage anticipée Bé ósɔ̀bà é fwá.
échapper, s' epɔma [èpɔ̀mà] inf. s'échapper
écharpe ntʉŋ [ntʉ̂ŋ] n. écharpe; foulard; chapeau Ntʉ̂ŋ wàá, wé ó nyè dwèʼlè, sá lé èlɛ̂ʼlè ó, nyè é jwɨ́ɨ̀ mò njʉ̂m ɨ̌.
échelle ebɨr₂ [èbɨ́r] n. échelle; olʉŋ [òlʉ̀ŋ] n. échelle
échouer aux examens eku moveʼle ( eku1, moveʼle) lct. échouer aux examens
échouer un bateau, faire esyel [èsyèl] inf. faire échouer un bateau Sâ gwár, bɨ̀ná bé lé èjʉ́ʼà lè èsyèl gá tìtímà é pɨ̌n lʉ́ʉ́ díné mâŋ. Nous devons faire échouer le bateau sur une île quelconque.
échouer un examen eku₁ [èkù] inf. échouer un examen Yé bé ó, yé àbè nó nɛ́ʼɛ̀, gʉ́à ó, bɨ̌n bɨ́ kù móvèʼlé màá ó tɨ̂ʼ ɨ̌. id. eku moveʼle
éclairer epɛn₁ [èpɛ̀n] inf. éclairer Yé ó mpʉ̀ élámà lé èpɛ̌n myɛ́n wé é. comme lorsque la lampe tʼillumine de son éclat
éclat moncɛnba [mòncɛ̀nbà] n. éclat; gloire visible Èbě Mwân mó Mʉ̀r múnò zě pyâl é mòncɛ̀nbà mò Sɔ́ŋ wé, bé è bèénglès bé.
éclat de lumière, faire un edweh₁ [èdwèh] inf. faire un éclat de lumière Èbě mpʉ̌ ndwèh mpíé lé èdwèh é jóbò, bʉ̀r bɨ́bɛ̂h lé èbèè wé é kèb kèb ɨ̌,
éclatant bodime [bòdìmé] n. éclatant Bé ntɔ̂ʼ zyɛ̀m nyé lé èbœ̂r nyé bòdìmé kán. Ils se sont moqués de lui et l'avaient revêtu d'un habit éclatant.
éclatement au tir d'un fusil éclatement au tir d'un fusil kpʉʉʉ [kpʉ̀ʉ̀ʉ̀] id. éclatement au tir d'un fusil éclatement au tir d'un fusil
éclater etʉl [ètʉ̂l] inf. éclater Nyè zě pyâl kʉ̌l, ntɔ̂ʼ tʉ̂l è lˈèdwê. id. etʉl e l'edwe
écorce ba₅ [] n. écorce; dwih [dwìh] n. écorce
ecouragé, être etʉm nyʉl [ètʉ̂m nyʉ̂l] ( etʉm2, nyʉl) lct. être encouragé; prendre courage; se rassurer Tʉm ga monyʉl.
écrasé, être esii [èsìì] inf. être écrasé Wàá ékóʼ lé óbílà ɛ̌, nyè ósìǐ kǒ.; etwiʼlɨ [ètwìʼlɨ̀] inf. être écrasé
écraser enyala [ènyàlà] inf. écraser; esii [èsìì] inf. écraser; etíile [ètíìlè] inf. écraser; etuʼlo [ètûʼlò] inf. écraser