Parcourir le français


c


cigarette koho taʼa [kóhó tàʼà] ( koho, taʼa) lct. cigarette
cigogne nkwan₁ [nkwǎn] n. cigogne Mbɨ̀àmbɨ̀à Sísìm zě fùlò nyé é nyʉ̂l é bààà, nwɨ̀ɨ̀là è nkwǎn.
cil koho dih [kóhò dîh] ( koho, dih) lct. cil id. etɨ koho dih
ciment simir [sìmîr] n. ciment
cimetière mbaa mofoo [mbàà mófòò] ( mbaa2, foo1) lct. cimetière; mbaa₂ [mbàà] n. cimetière Bùòbùò bʉ̂r ó nkànà yàá ntémé, bé á bè ó lé ètô mbàà mòfòò id. mbaa mofoo
cinq (c.10) tɛn₁ [tɛ̂n] num.card cinq (c.10)
cinq (c.2,2a) otɛn₁ [òtɛ̂n] num.card cinq (c.2,2a)
cinq (c.4) mɨtɛn [mɨ̀tɛ̂n] num.card cinq (c.4) id. mɨnter mwom e mɨmbu ewʉm e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm bu e mɨtɛn id. mowʉm tobo e mɨtɛn id. nter e mɨmbu mɨtɛn id. nter e mɨmbu mowʉm tambɛl e mɨtɛn
cinq (c.6) motɛn [mòtɛ̂n] num.card cinq (c.6) id. ewʉm e motɛn id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mowʉm motɛn id. mowʉm motɛn
cinq (c.8) bɨtɛn [bɨ̀tɛ̂n] num.card cinq (c.8)
cinq cent mɨnter mɨtɛn [mɨ̀ntèr mɨ̀tɛ̂n] lct. cinq cent
cinq francs dolo₂ [dólò] n. cinq francs
cinquant mowʉm motɛn [mòwʉ́m mótɛ̂n] ( ewʉm, motɛn) num.card cinquant
cinquante pour cent nkɔb ngwar é monkɔb moba [nkɔ̀b ngwár é mònkɔ̀b mòbá] ( nkɔb2, ngwar1, moba1) lct. la moitié; cinquante pour cent
cinquante-cinq (c.10) mowʉm motɛn e tɛn [mòwʉ́m mótɛ̂n è tɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.10)
cinquante-cinq (c.2,2a) mowʉm motɛn e l'otɛn [mòwʉ́m mótɛ̂n è l'òtɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.2,2a)
cinquante-cinq (c.4) mowʉm motɛn e mɨtɛn [mòwʉ́m mótɛ̂n è mɨ̀tɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.4)
cinquante-cinq (c.6) mowʉm motɛn e motɛn [mòwʉ́m mótɛ̂n è mòtɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.6)
cinquante-cinq (c.8) mowʉm motɛn e bɨtɛn [mòwʉ́m mótɛ̂n è bɨtɛ̂n] num.card cinquante-cinq (c.8)
cinquième (c.1,3,7) tɛn₂ [tɛ̂n] num.ord. cinquième (c.1,1a,3,7)
cinquième (c.11) otɛn₂ [òtɛ̂n] num.ord. cinquième (c.11) òlʉ̀ŋ òtɛ̂n la cinquième échelle
cinquième (c.5) etɛn₁ [ètɛ̂n] num.ord. cinquième (c.5)
circoncire esa mpʉn [èsâ mpʉ́n] ( esa1, mpʉn2) lct. circoncire etiʼe be bɨkʉr bɨfufol.; etiʼe be bɨkʉr bɨfufol ( etiʼe3, kʉr1, fufol) lct. circoncire esa mpʉn.
circoncis, se faire esɛa mpʉn [èsɛ́à mpʉ́n] ( esa1, mpʉn2) lct. se faire circoncis
circoncision mpʉn₂ [mpʉ́n] n. circoncision id. ecyel mpʉn paʼra id. esa mpʉn id. esɛa mpʉn id. mpʉn njʉmdia
circuler régulièrement eduula [èdúùlà] inf. circuler régulièrement
cire luʼ₂ [lùʼ] n. cire Bé zě nɛ̀r lûʼ tɨ̂ʼ é bɨ̀gúmò támbɛ̀l.
ciseau til₂ [tìl] n. ciseau
ciseaux njo [njò] n. ciseaux
citron nyapyɔɔ [nyàpyɔ́ɔ̀] n. citron
civette dwab [dwǎb] n. civette Viverra civetta
claire ncyɛh-ncyɛh [ncyɛ́h-ncyɛ́h] id. claire; pur Mònyʉ̂l gá mɨ́ná mɛ́ɛ̀, mé ó mɨ̀njwɨ̀á è mòdíbé ndɨ́ é ncyɛ́h ncyɛ́h ɛ́.
claire, devenir esɔa [èsɔ́à] inf. devenir illuminé; devenir claire Èdúrʉ́, lé mû ó lé èkʉ́ sɔ́à. les ténèbres passent, id. edurʉ lé esɔa
clairement sʉlʉlʉ [sʉ́lʉ́lʉ́] id. clairement Nyè á bè ó, nyè mû lé èbèè bɨ́sá bíbyɛ̂h, é sʉ́lʉ́lʉ́. il était rétabli et voyait tout distinctement.
clairière dwe [dwê] n. clairière
clan Babyɛn [Bàbyɛ̂n] n.prop. clan; Badʉʉ n.prop. clan; Bakinkɔɔ [Bàkînkɔ̀ɔ̀] n.prop. clan; Bakɔmʉ n.prop. Bakomu; Baman n.prop. clan; Bamjʉa [Bàmjʉ́à] n.prop. clan; Bampel [Bàmpêl] n.prop. clan; Bampɔmʉ n.prop. clan; Bampɔɔna n.prop. clan; Bankuno n.prop. clan; Banobo [Bǎnòbò] n.prop. clan; Bantoʼ n.prop. clan; Bazimjaa [Bàzímjáà] n.prop. clan; Bazʉl n.prop. clan; Bazʉŋʉ n.prop. clan; Bibehe n.prop. clan; Bɔɔjɛn n.prop. clan
classe de prêtres esama le opara ( esama, para2) lct. classe de prêtres
clavicule bené [bèné] n. clavicule
clé diba [dìbà] n. clé
clément et compatissant ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo [èbè è ncwɨ́ncwɨ́à è njwɨ́ʼá-nkóó] ( ncwɨncwɨa, njwɨʼa-nkoo) lct. clément et compatissant
cligner l'œil pour ainsi communiquer eturo dih ( eturo, dih) lct. cligner l'œil pour ainsi communiquer
clignoter ebyɛbla [èbyɛ̂blà] inf. clignoter
cloche ebeŋe [èbèŋé] n. cloche; nkala [nkálá] n. cloche
cloué mbœmla [mbœ̀mlá] n. cloué É bʉ̀r òbá bé á bè mɨ̀mbœ̀mlá é bɨ̀klôs kʉ́, bé è Yésʉ̀s ɨ̌, bɨ̀zìmà ntɔ̂ʼ búʼɔ̀ mʉ̂r èfôʼ mòdʉ.
clouer ebomlo₁ [èbòmlò] inf. clouer; marteler É bʉ̀r òbá bé á bè mɨ̀mbœ̀mlá é bɨ̀klôs kʉ́, bé è Yésʉ̀s ɨ̌, bɨ̀zìmà ntɔ̂ʼ búʼɔ̀ mʉ̂r èfôʼ mòdʉ. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier.
cobaye byah [byàh] n. cochon d'Inde; cobaye
cobra myɔɔ₁ [myɔ́ɔ́] n. cobra id. kʉʼrʉ myɔɔ
cochon d'Inde byah [byàh] n. cochon d'Inde; cobaye
coco kɔʼ₁ [kɔ̀ʼ] n. coco
cocon eka₂ [èkǎ] n. cocon