Parcourir le français


c


charpentier kabina [kábínà] n. charpentier
chasse gbà [gbà] n. chasse (sem. domains: La chasse et la pêche.); ngom [ngôm] n. chasse
chasse après les chiens ngbasa [ngbásá] n. chasse après les chiens
chasse aux chiens sʉm₂ [sʉ̀m] n. chasse aux chiens
chasse aux nasses dans la forêt byeme [byémè] n. chasse aux nasses dans la forêt id. ebɨm e byeme
chasse les animaux vers les filets tendus, personne qui fol [fòl] n. personne qui chasse les animaux vers les filets tendus
chasse, faire la egbà [ègbà] inf. faire la chasse
chasser efo₄ [èfò] inf. chasser Òsyɛ̂l ò mósâ bàá bɛ́ɛ̀ zě bî mwâ mɨ̀lʉ́mlʉ́ wàá, fòŋɔ̀ nyè, búùlɔ̀ nyé mòbô mòbô. Les vignerons le frapp̀rent et le renvoỳrent (les mains) vides. id. efo ncwɨncwɨa é mɨleme; ekɛ̂m [èkɛ̂m] inf. chasser
chasser par les cris ebamle₁ [èbámlè] inf. chasser par les cris
chasseur ngbɛl₁ [ngbɛ̀l] n. chasseur id. ngbɛl ofu
chat monyolo [mònyòlò] n. chat; ziŋa [zíŋà] n. chat
chat doré ebye [èbyê] n. chat doré Profelis aurata ou Felis aurata
chat tigre sii [síì] n. chat tigre; genette servaline Genetta servalina
chattier efuura [èfúùrà] inf. chattier
chaud bɨl-bɨl [bɨ̀l-bɨ̀l] id. chaud Nyʉ̂l lé èdúò é bɨ̀l-bɨ̀l.; tuuu [tùùù] id. avec chaleur; chaud Nyè á bè lé èdúò é tùùù mpʉ̀ étwǐm è mpâh.; yʉŋ-yʉŋ [yʉ̀ŋ] id. chaud
chaud (c.1,1a,3,7) duo₂ [dúó] adj. chaud (c.1,1a,3,7)
chaud (c.11) oduo [òdúó] adj. chaud (c.11)
chaud (c.5) eduo₂ [èdúó] adj. chaud (c.5)
chaud, être ediʼa [èdíʼà] Inf.état être chaud id. ediʼa e leme; eduo₁ [èdúò] inf. brûler; être chaud Tǐ mʉ̀má mó Pyɛ̂r á bè ó njáʼ sí lé èjóʼò ékpàà, nyʉ̂l lé èdúò é bɨ̀l bɨ̀l. id. ebe é bul duo leme
chauds (c.10) duo₂ [dúó] adj. chauds (c.10)
chauds (c.2,2a) oduo [òdúó] adj. chauds (c.2,2a)
chauds (c.4) mɨduo [mɨ̀dúó] adj. chauds (c.4)
chauds (c.6,6a) moduo [mòdúó] adj. chauds (c.6,6a)
chauds (c.8) bɨduo [bɨ̀dúó] adj. chauds (c.8)
chauffer sur le feu ebab [èbàb] inf. chauffer sur le feu
chauffer, se edwable [èdwâblè] inf. se chauffer
chaussette sitɔʼ [sìtɔ̂ʼ] n. chaussette
chausseur ngʉb [ngʉ̀b] n. chausseur id. mokʉ ngʉb
chausseurs, une paire de mokʉ ngʉb [mòkʉ̌ ngʉ̂b] ( 2, ngʉb) lct. une paire de chausseurs
chauve souris njyɛm [njyɛ̂m] n. chauve souris
chaux epɛm₁ [èpɛ́m] n. chaux id. efuulo epɛm
chef kukuma [kúkúmá] n. chef; [lʉ̂] n. chef id. bʉn lʉ id. é lʉ mo id. ebɨn mɨlʉ id. elele lʉ id. elɨl be mɨlʉ id. enkam bʉr mɨlʉ id. etublo ɨ lʉ id. eturo nye lʉ id. etwin nye lʉ id. lʉ bɨzima id. lʉ ekan id. lʉ lɔb id. lʉ mbɛr Zyɛm id. lʉ mʉr id. mɨlʉ myé óntaa kʉ ɨ id. Zyɛm ndɨ Lʉ bɨsa bibyɛh ɛ; njwɨ̀ʼa [njwɨ̀ʼà] n. chef id. njwɨʼa molʉa id. njwɨ̀ʼa nɨnɨ
chef de corvées njwɨʼa molʉa [njwɨ̀ʼà mòlʉ̀á] ( njwɨ̀ʼa, elʉa) lct. chef de corvées
chef des polices lʉ bɨzima ( , zima) lct. chef des polices
chef prêtre njwɨɨ opara [njwɨ́ɨ̀ òpàrà] ( njwɨɨ, para2) lct. chef prêtre; principal sacrificateur id. njwɨɨ opara ndɨ lʉ sa yiyɛh ɛ; para nɨnɨ lct. chef prêtre
chef supérieur njwɨɨbʉr [njwɨ́ɨ̀bʉ̀r] n. roi; chef supérieur id. mwan mo njwɨɨbʉr
chefs des gardes njwɨɨ o bɨpulʉm bɨ Mpah Zyɛm lct. chefs des gardes
chemin mpaʼa [mpàʼá] n. route; chemin Èmɛ̀l è bʉ̂r zě tô lè èjàn mɨ́kán myɔ́ɔ́ mpàʼá è mpàʼá. La plupart des gens de la foule étendirent leurs v̂tements sur le chemin id. moman mɨmpaʼa id. mpaʼa e mpaʼa; zi [] n. voie; chemin; route id. é zi we id. edim zi id. edwe zi id. egomlo be é bebebebe zi id. egʉmla é bebebebe zi id. egʉmla é zi id. ejà zi id. ejɛna zi id. ekar zi id. esaa zi id. esyɛŋa zi e id. zi dolo id. zi e zi id. Zi Tiʼ
chemin qui sépare deux champs kakoo [kàkòò] n. chemin qui sépare deux champs wíʼ páʼ mómpèʼ zě tô lè èkùr é kàkòò.
chemin, en zi e zi [zǐ è zǐ] ( zi, e1) lct. en chemin
chemise ser [sêr] n. chemise
chenille kʉʉ [kʉ̀ʉ́] n. chenille Olʉn bebe bɨpaʼ; mbɨa mɨkʉʉ.
chenille non comestible, esp. de ankamalʉn [ánkàmálʉ̌n] n. esp. de chenille non comestible
cher dia₂ [díà] n. cher
cher, être elele motɔɔ [èlèlè mótɔ́ɔ̀] ( elele, tɔɔ1) lct. être cher
chercher esaa₂ [èsáà] inf. chercher; manquer Ngbáá bè, yé mû lé ètó sáà mólámà mó mɛ́n nɛ́ʼɛ̀, nyí zě dû bè, lé ètô lè èkœ̂ʼ é mòdíbé kʉ́! A la quatrìme veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer Bɨ̂n zè sáá mé èbè yě? Pourquoi me cherchez-vous? Mé èsáà pâ. Je manque une machette. id. esaa go mɨlɔb id. esaa mopɨʼ mo ekuhlo mobebe id. esaa zi id. jwɨʼla saa
chercher à plaire ekolo [èkòlò] inf. chercher à plaire; mouiller la barbe Nyè á bûʼlà-bùʼlà ntémé ó, Pôl ókòlò nyé è mɔ̌n.
chercher le moyens de esaa zi [èsáà zí] ( esaa2, zi) lct. chercher le moyens de
chérir ebam₁ [èbàm] ( ecwɨa) inf. chérir; être jaloux; susceptible de réagir viollement à la moindre erreur; empam [èmpàm] inf. chérir; protéger; aider
chers, mes mʉr kpɛl ( mʉr, kpɛl) lct. personne de son choix; mes chers