Parcourir le français


c


ceux-là (suivant le nom) (c.4) mɨnɨ₂ [mɨ́nɨ̌] dém. ceux-là (suivant le nom) (c.4)
ceux-là (suivant le nom) (c.6,6a) monɨ [mónɨ̌] dém. ceux-là (suivant le nom) (c.6,6a)
ceux-là (suivant le nom) (c.8) bɨnɨ₂ [bɨ́nɨ̌] dém. ceux-là (suivant le nom) (c.8)
chaine kʉkob [kʉ́kǒb] n. chaine
chair, une seule nya e puno [nyâ è púnò] ( nya2, puno) lct. une seule chair; sʉn ngwar [sʉ̀n ngwár] ( sʉn, ngwar1) lct. une seule chair
chaise sia [síà] n. chaise
chaise longue loŋ-sɨa [lóŋ-sɨ́à] n. chaise longue
chaleur beble [běblè] n. chaleur; modiʼa [mòdíʼà] n. chaleur
chaleur (sexuelle) dam₂ [dàm] n. chaleur (sexuelle)
chaleur, avec tuuu [tùùù] id. avec chaleur; chaud Nyè á bè lé èdúò é tùùù mpʉ̀ étwǐm è mpâh.
chamailler avec egœa e ( egœa, e1) lct. chamailler avec Obɔʼlʉ o bɨyɨm o Gerar ze taare lé egœa e l'obɔʼlʉ o bɨyɨm mo Ɨzak
chaman nkaa₁ [nkàà] n. chaman
chamanisme ngbɔa [ngbɔ̀à] n. chamanisme
chambre tiʼe [tíʼé] n. chambre id. tiʼe ndɨ e l'ekɛn é buobuo e id. tiʼe ojyoo
chambre derrière la cuisine ankœh [ánkœ̂h] n. chambre derrière la cuisine
chambre des passagers tiʼe ojyoo [tíʼé ójyóò] ( tiʼe, njyoo1) lct. chambre des passagers
chameau kamtʉl₂ [kàmtʉ̀l] n. chameau id. myɛl kamtʉl
champ bʉʼ₂ [bʉ́ʼ] n. champ; peme [pèmé] n. champ id. peme motin mo orezɛŋ
champ de bataille duò dɔm [dùò dɔ̂m] ( duò, dɔm1) lct. champ de bataille
champ de pistaches ankʉkono [ánkʉ́kónó] n. champ de pistaches
champ de plantains akwan [ákwàn] n. champ de plantains
champ laissé en jachère ebur₁ [bùr] n. champ laissé en jachère Mʉ̀r wàá á lómò-lòmò nyè ó, nyè tôʼ é mòmpùr, tô lè èbàʼlè nyé ònkʉ̌. Il l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux.
champignon dwo₃ [dwǒ] n. champignon
champignon, esp. de kah [kǎh] n. esp. de champignon
chance ekɔ̀ʼ [èkɔ̀ʼ] n. chance
chance, par efuuba₂ [èfúùbà] inf.adv. par chance; inhabituellement; pour une fois !Me si fuuba bee mokala wa, me óbwam go ma. Si par chance je trouve les beignets, je les acheterai pour toi. Gɨ fuuba ze kaʼ muh. Paʼ di si, me diʼe go sa yi. Tu es venu inhabituellement aujourd'hui.
changé ndwira₁ [ndwìrá] n. traduit; changé; traduction
changer ecene₂ [ècénè] inf. changer id. ecene nʉm; edwir [èdwìr] inf. tourner; changer id. edwibra e id. edwir koo id. edwir leme id. no yé edwirɔ ó; esiila [èsíìlà] inf. changer; échanger; différer Nyè zě síìlà nyʉ̂l é míh mɔ́ɔ́. Nyè á bè ó, nyè mû dɨ̌ nyîn mbì fîh. Yáǎ sɔ́ʼɔ̌ mʉ̂r ndɨ́ è nkùl èsíìlà è yè, ó nyè bâʼlà nʉ̀ǎ tìʼ yé é? id. esiila e id. esiila motwii id. esiila yiʼ e yʉʉ
changer d'attitude envers une personne vers le négatif eliŋa e ( eliŋa, e1) lct. changer d'attitude envers une personne vers le négatif
changer son avis exprimé ecene nʉm [ècéně nʉ̀m] ( ecene2, nʉm) lct. changer son avis exprimé
changeur siila [síìlà] n. changeur
chanson deme [démé] n. chanson; jɛɛ [jɛ̀ɛ́] n. chanson Bɨ̌h bɨ́ jɛ̀ɛ̀ bɨ́jɛ̀ɛ́ bɨ́ éfìè, bɨ̌n àtʉ̂l è mòdwê! Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous ̂tes pas lamentés. id. egba jɛɛ
chanter ejeme [èjémè] inf. chanter; ejɛɛ [èjɛ̀ɛ̀] inf. chanter Bɨ̌h bɨ́ jɛ̀ɛ̀ bɨ́jɛ̀ɛ́ bɨ́ éfìè, bɨ̌n àtʉ̂l è mòdwê! Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous ̂tes pas lamentés.; njɛa [njɛ̀à] n. chanter Òjɛ̀à ò bɨ́jɛ̀ɛ́, bé àŋá kǎ jɛ̀ɛ̀ ntémé. on n'entendra plus chez toi ... des musiciens
chanter (par un coq) ekwaʼle₂ [èkwâʼlè] inf. chanter (par un coq) zʉ́m kúò tínǎ lˈàpǎ kwâʼlè, gò ólɛ́ɛ̀ zɔ̂ʼ lɛ̂l ó, gó àgʉ́à mè!
chanter comme chœur etɛŋle [ètɛ́ŋlè] inf. chanter comme chœur
chanvre baŋa [bàŋà] n. chanvre
chapeau buro [búró] n. chapeau; ntʉŋ [ntʉ̂ŋ] n. écharpe; foulard; chapeau Ntʉ̂ŋ wàá, wé ó nyè dwèʼlè, sá lé èlɛ̂ʼlè ó, nyè é jwɨ́ɨ̀ mò njʉ̂m ɨ̌.
chapitre [lʉ̂] n. chapitre id. bʉn lʉ id. é lʉ mo id. ebɨn mɨlʉ id. elele lʉ id. elɨl be mɨlʉ id. enkam bʉr mɨlʉ id. etublo ɨ lʉ id. eturo nye lʉ id. etwin nye lʉ id. lʉ bɨzima id. lʉ ekan id. lʉ lɔb id. lʉ mbɛr Zyɛm id. lʉ mʉr id. mɨlʉ myé óntaa kʉ ɨ id. Zyɛm ndɨ Lʉ bɨsa bibyɛh ɛ
charbon da₃ [] n. charbon Bwàʼbwàʼ ékòmò é dǐʼ, lé è nkùl èsîl édíʼè èbě mâ dá é sìʼè tîtíâ. ma6.; mpil [mpîl] n. charbon
charbons ma6 [] n. charbons da.
charge mbeʼ modile [kwám mòdìlè] ( mbeʼ2) ( modile, mbeʼ2) lct. charge; responsabilité; mbeʼ₂ [mbèʼ] ( mbeʼ modile) n. charge Èbě Jwɨ̀ʼà yâm, yé ànyàn. Mbèʼ wâm, wé àdìlè. id. mbeʼ modile
chargement kɛɛla [kɛ̀ɛ̀lá] n. chargement Byé àbè è mòdè mɨ̀kɛ̀ɛ̀lá é mònkùnà.; kɔɔlʉ [kɔ̀ɔ̀lʉ̀] n. chargement
charger ekaale [èkààlè] inf. charger
charges pura [pùrá] n. plaintes; charges Wáǎ mbǐ pùrá bʉ̂r bâʼ lé èpùr gó wî? De quoi témoignent-ils contre toi?
chariot kaliʼ [kálîʼ] n. chariot
chariots kaliʼ dɔm lct. chariots
charitable envers, être ecwɨa [ècwɨ́à] ( ebam1) inf. prendre soin de; être charitable envers ph. v. ecwɨa e
charité embɨa e leme [èmbɨ̀à é lémè] ( embɨa2, leme1) lct. charité
charité envers, manifester la ecwɨa e [ècwɨ́à è] ( ecwɨa, e1) lct. manifester la charité envers; être bienveillant envers Zyɛ̌m, nyí kʉ́ cwɨ́a e me.
charité, se rendre dépourvu de efo ncwɨncwɨa é mɨleme [èfò ncwɨ́ncwɨ́à é mɨ̀lémè] ( efo4, leme1, ncwɨncwɨa) lct. se rendre dépourvu de charité