Parcourir le français


c


contre, être ebe é nkɔm nkɔm-nkɛɛ [èbè é nkɔ̀m nkɔ́m-nkɛ́ɛ́] ( nkɔm-nkɛɛ, nkɔm1, ebe1) lct. être contre Mʉr ndɨ abe bɨn é nkɔm nkɔm-nkɛɛ ɛ, nye ó é nkɔm win. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous.
contre-cœur, à efuo₂ [èfùò] inf.adv. contre son gré; à contre-cœur; pas selon son goût; péniblement; malgré Mɨ fuo to. Je pars malgré moi. id. laa ó fuo yɛɛ
contredire etɨ mɨlɛa [ètɨ̂ mɨ́lɛ́á] ( etɨ2, lɛa2) lct. contredire qqn Mɛm lé elɛɛ, gwɔɔ lé etɨ.
contrefaçon baŋabaŋa [bàŋàbàŋà] n. imitation; contrefaçon id. baŋabaŋa dweʼle ndɨ kpɛʼa ɛ
contremaître pala bɨsyɛɛ [pálà bɨ̀syɛ́ɛ́] ( pala, syɛɛ) lct. contremaître
contrôle pyàl [pyàl] n. examens; contrôle; diagnostique
contrôle du propriétaire, hors du luu-lu-luu [lúú-lù-lúú] id. débordant; hors du contrôle du propriétaire; encombré
contrôler un malade epyàl [èpyàl] inf. trier; faire le diagnostic; contrôler un malade
convenable à, être ejʉʼa e [èjʉ́ʼà è] ( ejʉʼa, e1) lct. être propre à; être bien indiqué pour; être convenable à; convenir à Nye ó ngó dwe mónka ndɨ́ ejʉ́ʼa e njwɨ́ɨ ɨ̌. Go ajʉʼa le eba mʉma.
convenir à ejʉʼa e [èjʉ́ʼà è] ( ejʉʼa, e1) lct. être propre à; être bien indiqué pour; être convenable à; convenir à Nye ó ngó dwe mónka ndɨ́ ejʉ́ʼa e njwɨ́ɨ ɨ̌. Go ajʉʼa le eba mʉma.; ejʉʼa [èjʉ́ʼà] inf. devoir se faire; être assermenté pour faire; convenir à ph. v. ejʉʼa e; esiŋa [èsìŋà] inf. convenir à njʉ̌m kán, wé ákwóʼ sìŋà è lˈèbágá é kán édwán.
conversations lɛba [bɨ̀lɛ̀bá] n. paroles seulement; conversations; discussions; dialogues Èbě bɨ̀syɛ́ɛ́lá bɨ́ Jwɨ̀ʼà mó Zyɛ̌m, byé àdû bɨ́lɛ̀bá. Byé èbǔl dwɛ̂ʼ ó, mbì nkûl mʉ̂r ndɨ́ è nyè ě. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.
convoiter ebôl [èbôl] inf. guetter; convoiter; provoquer; ecen mih é sa yoonkan [ècèn mîh é sá yóònkán] ( ecen, dih, sa yoonkan) lct. convoiter; egwɨm sa yoonkan [ègwɨ̂m sá yóònkán] ( sa yoonkan, egwɨm) lct. convoiter
convoitise, qui exite la dii [dìì] n. qui exite la convoitise Go é buo dii. Tu exites la convoitise.
convoquer ebaŋle [èbâŋlè] inf. convoquer; inviter; demander la présence d'une personne; envoyer chercher
coopérer avec esyɛŋa mobo e [èsyɛ̀ŋà móbô è] ( esyɛŋa, mbo, e1) lct. coopérer avec; collaborer avec Mpʉ bɨn bé a syɛŋa mobo e me e, yé a be ó é mbɨa.
copuler ejamla [èjàmlà] inf. copuler
coq zʉm kuo [zʉ́m kúò] ( zʉm1, kuo1) lct. coq; zʉm₁ [zʉ́m] n. coq id. zʉm kuo
coque bʉn [bʉ̌n] n. pelure; coque id. bʉn lʉ
coquetterie nyaŋa [nyàŋá] n. coquetterie Yé á bè ó kwɨ̀mlá mpʉ̀ mʉ́má lé èdwèŋɔ̀ bɨ́sá bɨ́ nyàŋá ó, nyè óbwâm, tô nkò njʉ̂m wé ndɨ́ ɨ́.
coquille de la tortue pʉrʉ [pʉ́rʉ́] n. coquille de la tortue
corban kɔrbaŋ [kɔ̀rbâŋ] n. corban Sá bɨ̂n ngbáá bì ó, mè gúlɨ̀ bɨ̌n è yǎ ɛ́, yé mû ó kɔ̀rbâŋ.» (Nó yé ó, <sá mʉ̂r á kɛ̀ʼ ó, nyè ódwě Zyɛ̌m ɨ́.
corbeau ngbaŋ [ngbàŋ] n. corbeau Corvus albus
corbeille kar₁ [kǎr] n. corbeille; mpyaa [mpyáà] n. corbeille
corde kol [kǒl] n. corde id. ejʉŋla mpʉ kol eboʼ
corde en cercle enkama [ènkámá] n. corde en cercle Bé lé èfwàm bé bʉ̀r ò tɨ̂ʼ ènkámá é twíí. Mais ceux qui veulent sʼenrichir tombent ... dans le piège
corde tressée kulu [kùlù] n. corde gùhò ókùlù lè bɨ́sá bɨ́ tìtímà é mòdíbé è mòbó mɔ́ɔ́ bé bʉ̀r ò tɨ̀.
cordon ombilical doo [dóò] n. cordon ombilical moo.; kóo [kóò] n. cordon ombilical
cordons ombilical moo [móò] n. cordons ombilical doo.
corne ntoo₂ [ntóò] n. corne Nyè á bè ó, è bɨ̀ntóò támbɛ̀l é lʉ̂. Il avait sept cornes
corps kubo [kùbó] n. corps id. ebuʼo kubo id. elʉo kubo; nyʉl [nyʉ̂l] n. corps id. ecyɛʼ mʉr nyʉl id. edimle nkul é monyʉl id. edulo monyʉl id. efil nyʉl si id. efœʼ nyʉl id. egba be nkul é monyʉl id. egba monyʉl mɔɔ modile id. egba nyʉl id. egba nyʉl go é nkoo é l'efu lɔɔ id. egba nyʉl we modile id. elœʼ nyʉl é zi bɨduo id. elʉo nyʉl id. enaʼ mʉr mobo é nyʉl id. enkɛɛ nyʉl id. epɛʼ nyʉl go é mɨnkɛla id. esàa nyʉl id. eti nyʉl id. etii nyʉl id. etʉm nyʉl id. fum nyʉl id. nkɛa nyʉl id. nyʉl bɨpuno id. nyʉl jobo id. nyʉl motié id. pɨʼa nyʉl id. syɛɛla lé edulo mpir é nyʉl ɨ
correcte cɨcyel [cɨ̂cyěl] n. correcte id. cɨcyel mʉr id. cɨcyel mʉrʉm
corrompu ntul [ntúl] n. corrompu Nó ó Zyɛ̌m á fùò kà bîr bé ó, pɨ̀ʼ wɔ́ɔ́ bêʼ ntúl ɨ́.; ontʉlontʉl [òntúlóntúl] n. corrompu Mòpɨ̀ʼ mɔ́ɔ́, mé ó òntúl-óntúl. Ce sont des hommes ˊ lʼesprit corrompu,; ozyɛhozyɛh [òzyɛ́hózyɛ́h] n. corrompu id. syɛɛla ozyɛhozyɛh
corroyeur feha [féhà] n. corroyeur Nyè ó njyóò mó Símɔ̀n, féhà bɨ̀kʉ́r bɨ́ ótír, il est logé chez un certain Simon, corroyeur, id. feha si
cosse ngoro [ngóró] n. cosse
côte mpah₁ [mpàh] n. côte
côté empàh [èmpàh] n. écart; côté; paʼ₁ [pâʼ] n. côté é paʼ wih, bɨh bé apa bi yʉʉ sɔʼɔ id. é nko paʼ id. é paʼ id. ekumo é l'ombɨmbɨa é mɨpaʼ mimyɛh id. paʼ e paʼ id. paʼ si Negeb
côté de la couteau qui est aiguisé mii₁ [mìì] n. côté de la couteau qui est aiguisé Wàá ndɨ́ è pàfòŋ njèbá mìì mɨ̀páʼ mɨ́mbá ɛ́, nyè lé èlɛ́ɛ̀ ó:
côté de, à nkpah [nkpâh] prép. à côté de; près de; proche à id. ebe é nkpah ebebe
côté en face nkɔm-nkɛɛ [kɔ́m-nkɛ́ɛ́] n. côté en face Bʉ́ʉ́ dùhǒ pɨ̌n díbé Yʉ̀rdɛ̂ŋ nkɔ́m-nkɛ́ɛ́. id. ebe é nkɔm nkɔm-nkɛɛ
côté seulement, d'un paʼ e paʼ [pâʼ è pâʼ] ( paʼ1) lct. un côté seulement
coton egul₁ [ègùl] n. coton
côtoyer ekpah₁ [èkpâh] inf. côtoyer Nyè ntémé á kʉ̀ kpâh ó, kpǎh kpáhâ é gúú páʼ zɨ́.
cou twii₂ [twíí] n. voix; accord; cou id. ebe e leme é twii kʉ id. ebɨr twii boo id. edi twii id. efuʼo nye etam é twii id. elɨl twii id. esiila motwii id. etwe twii id. eyɨm twii id. mobe mo twii ceme id. njɨ twii id. twii mojwɨʼa id. twii ngwar id. ziila motwii; twii₂ [twíí] n. cou id. ebe e leme é twii kʉ id. ebɨr twii boo id. edi twii id. efuʼo nye etam é twii id. elɨl twii id. esiila motwii id. etwe twii id. eyɨm twii id. mobe mo twii ceme id. njɨ twii id. twii mojwɨʼa id. twii ngwar id. ziila motwii
couché njaʼa [njáʼ] n. couché; njaʼa si [njàʼà sí] lct. couché
coudée eniʼ e mbo [èníʼ é mbô] ( eniʼ1, mbo) lct. coudée; eniʼ₁ [ènǐʼ] n. coudée ènǐʼ é mbô ègwár une coudée É mpwaʼ, yé óbe ó tɔ́ɔ monǐʼ móbô mowʉ́m mótɛ̂n. id. eniʼ e mbo
coudre elar [èlàr] inf. coudre
coudre, faire elɛra [èlɛ̀rà] inf. faire coudre
couler egʉ [ègʉ̂] inf. couler; esolo [èsòlò] inf. couler
couleur epɛm₁ [èpɛ́m] n. couleur id. efuulo epɛm; nyʉl [nyʉ̂l] n. couleur id. ecyɛʼ mʉr nyʉl id. edimle nkul é monyʉl id. edulo monyʉl id. efil nyʉl si id. efœʼ nyʉl id. egba be nkul é monyʉl id. egba monyʉl mɔɔ modile id. egba nyʉl id. egba nyʉl go é nkoo é l'efu lɔɔ id. egba nyʉl we modile id. elœʼ nyʉl é zi bɨduo id. elʉo nyʉl id. enaʼ mʉr mobo é nyʉl id. enkɛɛ nyʉl id. epɛʼ nyʉl go é mɨnkɛla id. esàa nyʉl id. eti nyʉl id. etii nyʉl id. etʉm nyʉl id. fum nyʉl id. nkɛa nyʉl id. nyʉl bɨpuno id. nyʉl jobo id. nyʉl motié id. pɨʼa nyʉl id. syɛɛla lé edulo mpir é nyʉl ɨ
coup, d'un bem [bém] id. d'un coup