Parcourir le français


a


assister; secourir; épauler eze bɨna ga é nkɔm [èzè bɨ́ná gá é nkɔ̀m] ( eze1, é nkɔm ) lct. assister; secourir; épauler; aider à la défense
association mpaʼra [mpâʼrà] n. association mpâʼrà òbèl ò bɨ́pèmé une association des agriculteurs
associer avec, s' esyɛŋa zi e [èsyɛ̀ŋà zí è] ( zi, esyɛŋa) lct. s'associer avec
asticot lumo [lúmó] n. asticot Bɨ̀lúmó lé èpòʼlò nyʉ̂l ɨ̌, byé àbè lé èdwè.
attaché kɛʼa [kɛ́ʼá] n. attaché Làzâr ntɔ̂ʼ pyâl kʉ̌l, mòbô è mòkʉ̌ mɨ̀kɛ́ʼá è mɨ̀kán mɨ́ dɨ̀lá.; tiila [tììlá] n. attaché; être décidé; être décrété id. edu tiila id. mɨtiila mo Zyɛm id. si tiila
attacher ekaʼ₁ [èkâʼ] inf. attacher ntɔ̂ʼ dwè nkûl ó, bé káʼà nyè è mɨ̀kʉ́kǒb mɨ̀mbá. id. ekaʼ mʉr monkara; epɨr [èpɨ̀r] inf. attacher; bâcler id. epɨr be mɨnʉm id. epɨr mokʉ si; etiile [ètììlè] inf. attacher Nyè tíìlà ntʉ̂ŋ é lʉ̂. id. ebɛa tiile é leme
attacher à, s' enara e [ènàrà è] ( enara, e1) lct. s'attacher à É jɔʼ yi, njʉm wam, nye óka nara e me, ebe, me mu ó si dwe nye bwa o bʉrʉm olɛl.
attacher le bambou aux poteaux du mur elaŋle₂ [èlàŋlè] inf. attacher le bambou aux poteaux du mur; etɛn₂ [ètɛ̂n] inf. attacher le bambou aux poteaux du mur
attacher les bambous aux poteaux du mur ebahle₂ [èbàhlè] inf. attacher les bambous aux poteaux du mur
attaque montée par plusieurs personnes ankoŋ [ànkǒŋ] n. une attaque montée par plusieurs personnes Ankoŋ a syɛɛ dobo laa ɛ, nye a be ó, é bul bina. L'attaque montée
attaquer avec vitesse, s' ekpah₂ [èkpâh] inf. s'attaquer avec vitesse; voler avec vitesse
attaquer les autres, qui aime anya-montɛɛ [ányâ-mòntɛ́ɛ́] n. qui aime attaquer les autres
atteindre à la puberté egbabla [ègbàblà] inf. atteindre à la puberté; ne plus être adolescent
atteindre à l'état de vieillesse ejwɨ̀mlɨ [èjwɨ̀mlɨ̀] inf. atteindre à l'état de vieillesse
atteindre un état final efuʼla₂ [èfûʼlà] inf. devenir enfin; atteindre un état final id. efuʼla e l'ebel
attendant ebono₂ [èbónò] inf.adv. attendant
attendre ebono₁ [èbónò] inf. attendre
attente, état dʼêtre en mpono₁ [mpónó] n. état dʼêtre en attente Mʉ̀r á bœ̂m mʉ̀má ɛ́, ntɔ̂ʼ pyâl, kœ̌b màá mé á bè é mpónó é.
attentif be-bɨ-be [bé-bɨ̀-bé] id. attentif
attention ncye [ncyê] n. attention Diʼe ncye. Gɨ jala le edi ncye. Diʼe ga ncye é jɔʼ bɨn ndɨ é paʼ diʼ waa ɛ. id. edi ncye
attention, avec bagaga [bàgágá] id. avec attention Bʉ̀r ò bá bè tɨ̂ʼ ɨ̌, bé á bè ó lé èdwɛ̂ʼ nyé é bàgágá.
attraper emara [èmárà] inf. attraper qqn qui est en train de te fuir id. edurʉ lé emara nye
attribut ntɔɔ₂ [ntɔ̀ɔ̀] n. traits de la vie d'une personne; caractère; attribut; compétences id. enol bɨntɔɔ
attristé, être ejwɨʼ nye mʉr tɨʼ nkoo [èjwɨ̂ʼ nyé mʉ̀r tɨ̂ʼ nkòó] ( ejwɨʼ2, nye mʉr tɨ, nkoo1) lct. être attristé; être triste; eliʼ é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl [èlîʼ é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l] ( gœʼra-gœʼra, mocyɛʼ mo nyʉl, eliʼ) lct. être attristé
attristé, rentrer ebula é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl [èbúlà é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l] ( gœʼra-gœʼra, ebula1, mocyɛʼ mo nyʉl) lct. rentrer attristé
attrister ekwɨɨ [èkwɨ́ɨ̀] inf. provoquer; attrister Mòkǎn màá zě kwɨ́ɨ̀ mómpìmè mò bʉ̂r ó làl
attrister qqn ecyɛʼ mʉr nyʉl [ècyɛ̀ʼ mʉ̂r nyʉ̂l] ( ecyɛʼ2, nyʉl) lct. attrister qqn
attrister, les eliʼe be é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl [èlíʼè bé é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l] ( eliʼe, gœʼra-gœʼra, mocyɛʼ mo nyʉl) lct. les rendre attristés
attristés, les rendre eliʼe be é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl [èlíʼè bé é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l] ( eliʼe, gœʼra-gœʼra, mocyɛʼ mo nyʉl) lct. les rendre attristés
au centre de la court temebɛhɛ [témèbɛ̀hɛ̀] n. au centre de la court
au dedans paʼ tʉŋlʉ [pâʼ tʉ̂ŋlʉ̌] lct. au dedans
au fait pa kʉ [pà kʉ́] ( epa2, ekʉ2) lct. avoir la volonté; au fait
au milieu teme [témé] adv. au milieu id. teme moho id. teme pum
au nom pere e die [pèrê è díè] ( eperwe e die) ( pere, e1, die1) lct. au nom
au point extrême njɨ twii [njɨ̀ twíí] ( njɨ, twii2) lct. au point extrême
aube mobɔa mo dobo [mòbɔ́à mò dóbò] ( ebɛɛ, dobo) lct. aube; mobɔa [mòbɔ́à] n. aube É mɛ́n sónò, é mòbɔ́à mò dóbò, bé zě tô nkò fóò. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent ˊ la tombe tr̀s t́t au lever du soleil.; molama mo mɛn [mòlámà mó mɛ́n] ( molama, mɛn) lct. aube; molama [mòlámà] n. aube Ngbáá bè, yé mû lé ètó sáà mólámà mó mɛ́n nɛ́ʼɛ̀, nyí zě dû bè, lé ètô lè èkœ̂ʼ é mòdíbé kʉ́! A la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer id. molama mo mɛn
auberge mbɛr ojyoo [mbɛ̌r ójyóò] ( mbɛr, njyoo1) lct. auberge
aubergine ezʉa [èzʉ́á] n. aubergine
aucunement tʉa [tʉ̀à] n. aucunement abe e tʉa e sɔʼɔ sans rien du tout
aujourd'hui muh é dobo lɨ [mûh é dóbó lɨ̂] ( muh, dobo) lct. aujourd'hui; muh [mûh, mùh] n. aujourd'hui id. epyal é muh é dobo lɨ id. muh é dobo lɨ id. muh e pum wi id. muh molu moba
auprès boo₁ [bóò] prép. auprès; avec; de id. bɨh boo nɔɔ id. bɨn boo nɔɔ id. é zyɛŋa wɔɔ boo id. ebɨr twii boo id. eduho boo Zyɛm id. ejyɛʼ taa buʼo boo
aussi nteme [ntémé] adv. aussi id. ndwe nteme
aussitôt le ₃ ( e1) lct. aussitôt Le ejoʼo, le ejɨha. Aussitôt qu'il entend, il oublit. Le bɨn bé a kʉ buʼla Mbɨambɨa Lɔɔ, le Zyɛm ntɔʼ ze ntɨh bɨn Sisim we nye a bɛa kɛʼ ɛ.
autel taa mɨndwɛa ( taa, ndwɛa) lct. autel
autel, construire un ebɨr taa mɨndwɛa [èbɨ̂r táá mɨ́ndwɛ́á] ( taa, ndwɛa, ebɨr1) lct. construire un autel
auteur etin₂ [ètín] n. source; auteur id. etin e buʼo ga yina id. etin e rezɛŋ id. etin e tiʼ njʉmdia
auteur de la foi etin e buʼo ga yina ( etin2, buʼo) lct. auteur de la foi
autochtone du village mpɛh mʉr kwar [mpɛ́h mʉ̂r kwár] ( mpɛh, mʉr, kwar) lct. autochtone du village
autoriser edwe nkul [èdwè nkûl] ( edwe2, nkul) lct. autoriser
autorité mojwɨ̀ʼa [mòjwɨ̀ʼà] n. autorité Sâ gwár, mʉ̀r ndɨ́ èbɔ̀mà mé píè kòò ě, nyé è nkùl mòjwɨ̀ʼà, làà mè. celui qui vient apr̀s moi est plus puissant que moi, id. ekpɛh e mojwɨ̀ʼa id. kan mojwɨ̀ʼa id. mʉr mojwɨ̀ʼa id. nkul mojwɨ̀ʼa id. twii mojwɨʼa; nkul mojwɨ̀ʼa [nkùl mòjwɨ̀ʼà] ( nkul, mojwɨ̀ʼa) lct. autorité; tamamʉr lal [támámʉ̌r làl] ( tamamʉr, lal) lct. autorité du peuple; twii mojwɨʼa [twíí mòjwɨ̀ʼà] ( twii2, mojwɨ̀ʼa) lct. autorité id. egba twii mojwɨʼa