Parcourir le français


a


arguments pour se défendre contre accusation nkar [nkàr] n. arguments pour se défendre contre accusation Syɛ̂l mòsâ wàá ntɔ̂ʼ fîʼ, tó lɛ́ɛ̀ sɔ́ŋ wé mɨ̀nkàr myɔ́ɔ́ mímyɛ̂h. id. ekomo nkar si id. etiʼe lɔb e nkar ngwar
armée esama e dɔm [èsámá é dɔ̂m] ( dɔm1, esama) lct. armée; unité militaire
armer (arbalète) epar₁ [èpàr] inf. armer (arbalète)
armes mokʉa mo dɔm [mòkʉ̀à mò dɔ̂m] ( ekʉa1, dɔm1) lct. armes de guerre; arguments défense; mémoire de défense; matériel de combat
armoire kobor [kóbòr] n. armoire
armure mompor mo dɔm [mòmpór mó dɔ̂m] ( mompor, dɔm1) lct. armure
arracher etɨ₂ [ètɨ̂] inf. arracher Nyè á bè-bè ó, lé èbʉ̂ wè, lè ètɨ̂ mɨ́kʉ́kǒb myàá. É jɔ̀ʼ bɨ́h bé á bè lé èbâʼlě tó kàblè é tìtímà, ó bɨ̌h tɨ́ʼè cèn, tô ě, bé zě sâ bɨ́h mònkɔ̀ʼ é lˈèfú é cèn yíh. Mòcìé bɨ́ntɛ̀ɛ̀ ndwè è màá báánkàmà-tàb, mé ákwóʼ sâ ó, Zyɛ̌m tɨ́ʼè bàà ébébè nyé á táàrè nìʼè mʉ̀r èbè mɨ́syém myé é. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ́te les péchés. id. etɨ bɨbaa bɨ ebebe me a niʼe go e id. etɨ cyen id. etɨ kam id. etɨ koho dih id. etɨ mɨlɛa id. etɨ nye mokʉ si
arracher les vêtements efo₂ [èfô] inf. arracher les vêtements; dépouiller Bɨ̀zìlngǎn nyábà nyé é nyʉ̂l, fóŋɔ̀ nyé mɨ̀kán. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouill̀rent Yé àbè ó, mè lé ègwɨ̂m éfóŋɔ̀ nyʉ̂l bɨ̀púnò mé ndɨ́ è nyè nwà.
arranger, manière d' komla [kòmlá] n. manière d'arranger
arrêter ecyel [ècyêl] inf. arrêter id. cyela ebʉʼ id. cyela mɨtuno id. ecyel be mpene id. ecyel é cye mwan mo Zyɛm id. ecyel jwɨ̀ʼa ye cyecye id. ecyel mpʉn paʼra; ejà [èjà] inf. prendre; arrêter Ɨ, jàʼ. Dweʼ ga me nteme nkul ó, mʉr nyiwɛh me ókɛl mobo e, nye biʼe Mbɨambɨa Sisim! id. ejà zi; ekar₂ [èkâr] inf. arrêter; cesser Me aŋa kar elɛɛ sa me a bee le ejoʼo e. Je ne cesserai pas à dire ce que j'ai vu et entendu. ekoʼo.; enaʼ [ènàʼ] inf. arrêter É jɔ̌ʼ Èrôd á bè sí nǎʼ Pyɛ̂r mòbô ě, nyè zě gbâ nyé é mbʉ̀ʼ. Apr̀s lʼavoir saisi et jeté en prison, Jɔ̀ʼ yàá ó Njwɨ́ɨ̀-bʉ̀r Èrôd á zè táàrè lè ènàʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Zyɛ̌m ɨ́, mòbô, ó nyè tîblà bè. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de lʼEglise. id. enaʼ mʉr mobo é nyʉl; enaʼ mʉr mobo é nyʉl [ènàʼ mʉ̂r mòbô é nyʉ̂l] ( enaʼ, mbo, nyʉl, mʉr, ) lct. arrêter
arrêter par un crochet ekwab [èkwâb] inf. faire approcher par un geste; arrêter par un crochet Bé ntɔ̂ʼ kwâb bʉ̂r ó ndùò yɔ́ɔ́ bé á bè é gúú byɛ̂l ɨ̌, Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans lʼautre barque.
arrêter, s' ecyɛb [ècyɛ̂b] inf. s’arrêter id. ecyɛb dolo id. ecyɛb é vaa id. ecyɛb me é mih id. ecyɛb mʉr é leme id. ecyɛb mʉr zi dolo id. ecyɛb njwɨɨ; elene [èlènè] inf. s'arrêter
arrêts bɨncyɛŋ [bɨ̀ncyɛ̌ŋ] n. arrêts nuisibles sur le voyage
arrière dans l'eau, faire une ejyɛʼ [èjyɛ̂ʼ] inf. faire une barrière dans l'eau ejyɛʼ myɛʼ id. ejyɛʼ taa buʼo boo
arrière-petit-enfant ntɨnta [ntɨ̀ntá] n. arrière-petit-enfant Nyè á bè ó ntɨ̀ntá mó Èrôd á bè myǎ ébyɛ́l mó Yésʉ̀s ɨ̌.
arrière-petit-enfant du arrière-petit-enfant ngwih ebaale [ngwìh èbààlé] ( ngwih, ebaale) lct. arrière-petit-enfant du arrière-petit-enfant ogwih o mobaale
arrivant ensemble au même temps tʉtʉm [tʉ́tʉ́m] id. arrivant ensemble au même temps
arrivé epyal₂ [èpyâl] n. arrivé
arrivée pyala [pyálá] n. arrivée
arriver ekumo [èkùmò] inf. arriver; atteindre ph. v. ekumo e id. ekumo é l'ombɨmbɨa é mɨpaʼ mimyɛh id. etaare é to kumo é id. to kumo kuma ó; emɨɨ mpom [èmɨ́ɨ̀ mpóm] ( emɨɨ, mpom1) lct. arriver; epyal₁ [èpyâl] ( epam) inf. arriver ph. v. epyal e id. epyal é muh é dobo lɨ id. epyal kʉl id. etaare pyal e id. to pyal é id. ze pyal é banana
arriver chez vous eze gʉʼ bɨn ye [èzè gʉ̂ʼ bɨ́n yé] ( eze1, 1, bɨn ye) lct. arriver chez vous
arroser emyɛʼ [èmyɛ̀ʼ] inf. asperger; arroser
art.rel.(position médiane) (c.1) nwa₂ [nwá] def. art.rel.(position médiane) (c.1) Gɨ ze me e kuo me a bwam nwa ɛ?
art.rel.(position médiane) (c.2,2a) ba7 [] def. art.rel.(position médiane) (c.2,2a) Gɨ ze me e okuo me a bwam ba ɛ?
art.rel.(position médiane) (c.3,11) wi₃ [] def. art.rel.(position médiane) (c.3,11) Gɨ ze me e kan me a bwam wi ɛ?
art.rel.(position médiane) (c.4) mi₃ [] def. art.rel.(position médiane) (c.4) Gɨ ze me e mɨkan me a bwam mi ɛ?
art.rel.(position médiane) (c.5) lɨ₄ [lɨ́] def. art.rel.(position médiane) (c.5) Gɨ ze me e l'elama me a bwam lɨ ɛ?
art.rel.(position médiane) (c.6,6a) ma₄ [] def. art.rel.(position médiane) (c.6,6a) Gɨ ze me e mocɨ me a bwam ma ɛ?
art.rel.(position médiane) (c.7) yi₂ [] def. art.rel.(position médiane) (c.7) Gɨ ze me e sa me a bwam yi ɛ?
art.rel.(position médiane) (c.8) bi₄ [] def. art.rel.(position médiane) (c.8) Gɨ ze me e bɨsa me a bwam bi ɛ?
artère sihe₁ [sìhé] n. artère; tendon
article relatif (en position finale) a₃ [ǎ] [á] def. article relatif (en position finale)
articulation ebɨl₁ [èbɨ̌l] n. articulation Bɨ̀péh bɨ́ nyʉ̂l wàá, nyè lé èdìrà byé é mòbɨ̌l ó, è mɨ̀sìhé.; ebʉo₁ [èbʉ̀ó] n. articulation
artisan kpɔʼ₁ [kpɔ̀ʼ] n. artisan
aspect duratif edɨ₂ [èdɨ̌] inf.adv. aspect duratif É dwine mɛn kuno, dobo e sono, é molama mo mɛn, bé a be ó lé edɨ to foo.
asperger emyɛʼ [èmyɛ̀ʼ] inf. asperger; arroser; emyɛʼle [èmyɛ̀ʼlè] inf. répandre; asperger; saupoudrer
aspirer une poudre edwɛmla [èdwɛ̂mlà] inf. aspirer une poudre
assemblée chrétienne mbɛr Zyɛm ( mbɛr, Zyɛm) lct. assemblée chrétienne id. cyɛb efoʼ é l'esama e Mbɛr-Zyɛm id. lʉ mbɛr Zyɛm id. mbɔʼlʉ mbɛr Zyɛm
assembler egohlo [ègôhlò] inf. assembler
asseoir, faire edil [èdìl] inf. faire asseoir
asseoir, s' edi si [èdì sí] lct. s'asseoir
assermenté pour faire, être ejʉʼa [èjʉ́ʼà] inf. devoir se faire; être assermenté pour faire; convenir à ph. v. ejʉʼa e
assesseur lɔ̀b [lɔ̀b] n. assesseur; arbitre; tiʼ mɨlɔb [tîʼ mɨ̀lɔ̌b] ( etiʼe3, lɔb) lct. assesseur; tiʼà [tíʼà] n. juge; sauveur; assesseur Píè tɨ̀, nyè zě ntɨ̀h bé òtíʼà ò mɨ́lɔ̌b, é ntɨ̀h ntɨ̀h. id. tiʼà mɨlɔb
assidu, être esa zyee [èsâ zyéé] ( esa1, zyee) lct. être assidu
assiduité dans la poursuite des postes d'honneur zyee lé efuo bɨdia [zyéé lé èfùò bɨ́dìà] ( zyee, efuo1, dia1) lct. assiduité dans la poursuite des postes d'honneur
assiduité, avec dwiii [dwííí] id. avec assiduité
assiduité, persévérer avec zyee [zyéé] n. persévérer avec assiduité id. esa zyee id. zyee lé efuo bɨdia
assis kal [kǎl] id. assis Nyè é mâ kàm-ntʉ̀l kʉ́ é kǎl. Sur un ânon, le petit dʼune bête de somme.; ndindil [ndîndǐl] n. assis
assis en majesté die₂ [dìé] id. assis en majesté nyè mû ó sí é dìé é mbó éjʉ́m mó Zyɛ̌m Sɔ́ŋ é dìǎ táʼá.
assistance ngula₂ [ngúlá] n. aide; assistance Bé ósyɛ̌ŋ mɔ̌n mɨ́ngúlá ɛ́. id. eze e ngula