Parcourir le français


a


anciens otamabʉr [òtámábʉ̂r] n. anciens id. otamabʉr be oYʉden
anciens (c.10) mya₁ [myâ] adj. anciens (c.10) id. eduho mya
anciens (c.2,2a) omya [òmyâ] adj. anciens (c.2,2a)
anciens (c.4) mɨmya [mɨ̀myâ] adj. anciens (c.4)
anciens (c.6,6a) momya [mòmyâ] adj. anciens (c.6,6a)
anciens (c.8) bɨmya [bɨ̀myâ] adj. anciens (c.8)
ancre nkwab nkoho [nkwâb nkóhò] ( nkwab, nkoho) lct. ancre
âne jakah [jàkâh] ( dial. var. kamtʉl1) n. âne id. myɛl jakah id. njʉm jakah; njʉm jakah ( njʉm2, jakah) lct. âne
ânesse myɛl jakah ( myɛl1, jakah) lct. ânesse
ange engles [énglès] n. ange
ange de Dieu engles mo Zyɛm lct. ange de Dieu
angoisse ba₃ [] n. angoisse Mbɛr bʉr wiwɛh mu ó lé esyɛl ba ye. Toute la famille s'angoissait pour lui. id. esyɛl ba
angoisse aux gens, donner l' epebre bʉr é mɨleme [èpèbrè bʉ̂r é mɨ̀lémè] ( epebre, leme1) lct. donner l'angoisse aux gens
angoissé et en anticipation saʼ-si-saʼ [sáʼ-sì-sáʼ] id. angoissé et en anticipation Bɨ̀zìmà, byé á bè ó, é sáʼ-sì-sáʼ, àgʉ́ǎ gúmó Pyɛ̂r á tô bé é.
angoissé, être eyeʼbe [èyêʼbè] inf. désirer; se soucier de; être angoissé
animal tir [tír] n. animal id. tir diʼ id. tir kwar id. tir monyan id. tir mopɔrʉ id. tir motɔrʉ id. tir ndɨ etiʼe tin ɨ
animal attrapé par un autre mbi₂ [mbì] n. animal attrapé par un autre
animal aux griffes tir motɔrʉ [tír mòtɔ̀rʉ̀] ( tir, etɔrʉ) lct. animal aux griffes
animal aux sabots tir mopɔrʉ [tír mòpɔ̀rʉ̀] ( tir, epɔrʉ) lct. animal aux sabots
animal domestique gʉ kwar [gʉ̀ kwár] ( yɨm) ( 2, kwar) lct. animal domestique id. bɨgʉ bɨ kwar bɨtwaʼa e byaa bɨnɨnɨ; tir kwar [tír kwár] ( kwar, tir) lct. animal domestique
animal féroce tir monyan [tír mònyàn] ( tir, monyan) lct. animal féroce
animal qui est trouvé mort sans blessure tu₂ [] n. animal qui est trouvé mort sans blessure Bɨ̌n bé èjàlà lè ètì: tír á bàŋɔ̀ é zàá mɨ̀kpɛ̀ʼá mɨ́ ózyɛ̌m ɨ́, ndɨ́á mócìé, tír á dwè tú ɨ́, ndwè è bɨ̀màlá è mɨ̀fyɛ̀bà.
animal qu'on ne mange pas mama₁ [màmà] n. animal qu'on ne mange pas
animal sauvage tir diʼ [tír dǐʼ] ( tir, diʼ) lct. animal sauvage
animal terrestre tir ndɨ etiʼe tin ɨ [tír ndɨ́ ètìʼè tín ɨ́] ( tir, etiʼe1, tin1) lct. animal terrestre
animaux domestiques yɨm [yɨ́m] ( gʉ kwar) n. animaux domestiques
animer eluʼ [èlûʼ] inf. animer (un festin)
année mbu [mbû] n. année id. é jɔʼ yaa e mɨmbu id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm id. mɨnter bu e mɨmbu ewʉm e mɨmba id. mɨnter bu e mɨmbu mɨtɛn id. mɨnter bu e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mɨlɛl id. mɨnter mɨnâ e mɨmbu mowʉm motɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu ewʉm e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm bu e mɨtɛn id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm molɛl id. mɨnter mwom e mɨmbu mowʉm monâ id. mɨnter mwom e mɨmbu tambɛl id. mɨnter tambɛl e mɨmbu mowʉm tambɛl e tambɛl id. nter e mɨmbu mɨtɛn id. nter e mɨmbu mowʉm moba id. nter e mɨmbu mowʉm moba e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm monâ e tambɛl id. nter e mɨmbu mowʉm tambɛl e mɨtɛn id. tɔɔyin mɨmbu
annoncer ecemle [ècêmlè] inf. annoncer; etuno [ètúnò] inf. annoncer
annoncer nouvelle ecen mpaŋla [ècèn mpáŋlà] lct. annoncer nouvelle
antilope de Bates kub [kǔb] n. antilope de Bates Hylarnus batesii
antilope noir à dos jaune ejyɛm₂ [èjyɛ̌m] n. antilope noir à dos jaune id. la ejyɛm
août twe-kobo [twè-kóbó] n. août
apaiser eleʼe [èlèʼè] inf. apaiser; rendre calme; accalmer Nó ó, tìlà òkálàrà wàá ó bˈá kà lèʼè ègólò. Nyè á bé àkpɛ̀l ó, mʉ̀r léʼà nyè, èbě bé àkǎ bè.
aplatir sur quelque chose, s' ebubro [èbûbrò] inf. s'aplatir sur quelque chose
aplatis barada [bàrádá] id. aplatis; paʼraa [pàʼràà] id. aplatis
Apocalypse Mɨngwiha mo Yʉanes [Mɨ̀ngwíhá mó Yʉ̀ánès] ( Yʉanes, ngwiha1) lct. Apocalypse
Apollion angbɛh [ángbɛ̌h] n. destructeur; Apollion
apôtre lʉmlʉ [lʉ́mlʉ́] n. apôtre id. Bɨsyɛɛla mɨlʉmlʉ mo Yesʉs-Krɨst id. edihbe syɛɛ lʉmlʉ id. mwa mɨlʉmlʉ
apôtre du Seigneur Jésus-Christ mʉr mɨlʉmlʉ mo Da Yesʉs-Krɨst lct. apôtre du Seigneur Jésus-Christ
apparaître enyin₁ [ènyîn] inf. apparaître id. enyin be e molwaʼbe é mih mo Zyɛm id. enyin mbɛʼ
apparaître (la lune) ebam₄ [èbâm] inf. apparaître (la lune) Alomo, nyi bam.
apparenté, être ekunbo [èkûnbò] inf. être proche; être apparenté ph. v. ekunbo e
appartenir à egumo e [ègúmò è] ( egumo, e1) lct. appartenir à
appartient à, celui qui mʉr ndɨ waa mo [mʉ̀r ndɨ́ wàá mó] ( baa2, ebe1) lct. celui qui appartient à
appel njɨblɨ₁ [njɨ́blɨ́] n. appel; nom; appelation; njɨblɨ₂ [njɨ́blɨ́] n. appel
appelation njɨblɨ₁ [njɨ́blɨ́] n. appel; nom; appelation
appelé ndɨ e die ó [ndɨ́ è díè ó] ( die1) lct. appelé
appeler ejebe₁ [èjébè] inf. appeler qqn qui n'est pas loin
appeler à la vie ejebe₁ [èjébè] inf. appeler à la vie éternelle