Parcourir le français


a


accuser faussement ebuʼo mʉr lɔb [èbúʼò mʉ̂r lɔ̌b] ( lɔb, mʉr, ebuʼo1) lct. accuser faussement
achat ebom [èbôm] n. vente; achat
acheter ebwam₁ [èbwâm] inf. acheter ph. v. ebwam e; ejɛna tɔɔ [èjɛ́nà tɔ́ɔ̀] ( ejɛna, tɔɔ1) lct. acheter mʉ̀r á jɛ́nà tɔ́ɔ̀ é jɔʼ nyé á sâ ó, bé gúmà è nyè ě (2Pi.2:1)
acheter de qqn ebwam e [èbwâm è] ( e1, ebwam1) lct. acheter de qqn Bé lé ejʉ́ʼa lé esâ waá á byɛ̂l é mbɛ̌r gô ndwe e waá á bwámɔ e mɔ̌n yô mpʉ́n
acide kɛʼlɨ [kɛ̌ʼlɨ̀] n. acide
acide, être ebyah [èbyàh] Inf.état être acide
acquitterai de ses serments, s' eloŋlo mɨnkɛla [èlóŋlò mɨ́nkɛ́là] lct. s'acquitterai de ses serments
acte sexuel, celui qui fait l' tɛba [tɛ̀bà] n. celui qui fait l'acte sexuel òtɛ̀bà ò bʉ́rʉ̂m, bʉ̀rʉ̂m bé lé ètɛ̀b ɨ̌, ni les dépravés, ni les homosexuels,
acte, mauvais syɛɛla ebebe [syɛ́ɛ́lá ébébè] ( syɛɛla, ebebe1) lct. mauvais acte
actes sexuels motɛbla [mòtɛ̀blà] n. actes sexuels
action de fumer fyuuu [fyùùù] id. [action de fumer]
actuellement, être mu [] v. être déjà; être actuellement id. mu ó si bɛa
adieu diʼe mbɨmbɨa [dìʼé mbɨ̌mbɨ̀á] ( edi, mbɨmbɨa) lct. adieu
adjurer, t' egwii go mofoo [ègwíì gó mòfòò] ( egwii, foo1) lct. t'adjurer
admirer epaʼ₂ [èpàʼ] inf. admirer; estimer
adolescent, ne plus être egbabla [ègbàblà] inf. atteindre à la puberté; ne plus être adolescent
adoptif, enfant mwan mobœʼa [mwân mòbœ̀ʼà] ( mwan, mobœʼa) lct. enfant adoptif
adorer edwiibɨ [èdwíìbɨ̀] inf. honorer; adorer
adosser contre, s' ejyɛʼbe [èjyɛ̂ʼbè] inf. s'adosser contre
adresser à qqn, s' etwar₂ [ètwâr] inf. s'adresser à qqn
adresser à, s' elwib e [èlwìb è] ( elwib, e1) lct. s'adresser à; parler à Nó yaá ó nyé á jwɨr Yahwêh, waá á lwib e nye ě, díe ó: «Zyɛ̌m, mʉr ndɨ́ ebee mé é.»
adroit elyɛn [èlyɛ̂n] inf. habile; adroit
adulte njah [jàh] n. adulte Njàh mʉ̂r, wé è nkùl èbâʼlě byɛ̂l pàŋ wáǎ mbì? Comment un homme peut-il nâtre quand il est vieux?
adultère syɛl mɨfyɛba [syɛ̂l mɨ̀fyɛ̀bà] ( syɛl1, mɨfyɛba) lct. adultère
adultêre mɨfyɛba [mɨ̀fyɛ̀bà] n. adultêre id. bɨmala e mɨfyɛba id. esa mɨfyɛba id. syɛl mɨfyɛba
adultère, faire l' esa mɨfyɛba [èsâ mɨ́fyɛ̀bà] ( esa1, mɨfyɛba) lct. faire l'adultère
affaibli par la famine, être ecyɛʼ e za [ècyɛ̀ʼ è zà] ( ecyɛʼ2, za) lct. être affaibli par la famine
affaibli par la marche, être ecyɛʼ é cyen [ècyɛ̀ʼ é cyèn] ( ecyɛʼ2, cyen) lct. être affaibli par la marche
affaibli par, devenir ecyɛʼ e ( ecyɛʼ2, e1) lct. devenir affaibli par Bírɨ́ mé, me mína bá mode gó lé ejâm mónɨ̌... mode mó ákaá-e-kaá mâ, ebě, mɨ́ cyɛʼ e za.»
affaiblir, s' ecyɛʼ₂ [ècyɛ̀ʼ] inf. être mou; être fertile; être faible; s'affaiblir etʉm. ph. v. ecyɛʼ e id. ecyɛʼ é cyen id. ecyɛʼ e za id. ecyɛʼ mʉr nyʉl id. ecyɛʼ njwɨr id. ecyɛʼ tɔɔ
affaire lɔb [lɔ̌b] n. parole; sujet; affaire; différend Kʉ e si, byé ólaa; mɨlɔb myam myɛɛ, myé ódi njʉmdia e njʉmdia. id. dobo le etiʼ e mɨlɔb id. é lɔb id. é wáa lɔb id. ebe e lɔb id. ebuʼo mʉr lɔb id. egʉa lɔb id. egʉa lɔb ngwar é bɨsa bɨn lé epur nye e tɨʼ ɨ id. ekomlo lɔb id. esaa go mɨlɔb id. esyɛhle lɔb id. etiʼe lɔb id. etiʼe lɔb e nkar ngwar id. lɔb we lé elwibɔ ɛ id. lʉ lɔb id. mʉr a baagʉa lɔb ɨ id. ngwiha mɨlɔb mo Zyɛm id. ngwiha mɨlɔb mʉma id. taʼa mɨlɔb mɨ Kalara Zyɛm id. tiʼ mɨlɔb id. tiʼa mɨlɔb id. tiʼà mɨlɔb
affamé, être eja za [èjâ zâ] ( eja, za) lct. être affamé
affirmer eboʼlo e [èbòʼlò] ( eboʼlo, e1) lct. affirmer Nó ó Yahwêh á boʼlo e nye ó: «Yé ó nó, go sí dwo!
affirmer devant Dieu enʉa Zyɛm mboʼla [ènʉ̀ǎ Zyɛ̌m mbòʼlà] ( enʉa, Zyɛm, mboʼla1) lct. affirmer devant Dieu
affronter ebaran [èbàràn] inf. affronter sans cesse ebaran e mosyɛb; baran e nkɔɔ ejaʼra.
agenouillé nkunkur [nkûnkùr] n. agenouillé
agenouiller pour une punition corporelle, s' enkpɛʼ [ènkpɛ̂ʼ] inf. s'agenouiller pour une punition corporelle Enkpɛʼ moboo si
agenouiller, s' ekubro [èkûbrò] inf. s'abaisser; s'agenouiller; se courber Yésʉ̀s zě kûbrò sí, zě táàrè lé ètìlè é bɨ̀bwǎh è dìné.; ekur moboo si [èkûr móbóó sí] ( eboo, si1, ekur2) lct. se fléchir les genoux par terre; s'agenouiller; ekur₂ [èkûr] inf. s'agenouiller id. ekur moboo si
agent du gouvernement mʉr mojwɨ̀ʼa [mʉ̀r mòjwɨ̀ʼà] ( mʉr, mojwɨ̀ʼa) lct. agent du gouvernement
agile mangabey x₂ n. agile mangabey Cercocebus agilis
agir avec empressement ejabla [èjâblà] inf. agir avec précipitation; agir avec empressement
agir avec excès ebɨʼla [èbɨ̂ʼlà] inf. agir avec excès Bé ntɔ̂ʼ bâʼlě kʉ́ bɨ̂ʼlà kʉ́ kʉ́ lé èlɛ́ɛ̀ ó: «Cyèlɨ́ nyé é klôs kʉ́.» Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le!
agir avec précipitation ejabla [èjâblà] inf. agir avec précipitation; agir avec empressement
agir comme un vantard ejaala [èjáàlà] inf. agir comme un vantard
agir en confusion ejɔbra [èjɔ̂brà] inf. agir en confusion
agissant contrairement aux attentes ebula₂ [èbúlǎ] inf.adv. agissant contrairement aux attentes Liʼe ó, bé bwama onkʉ, bé a bula bwam ó okuo. id. dobo Yesʉs óbula ze e
agité lʉʉ-lʉ-lʉʉ [lʉ́ʉ́-lʉ̀-lʉ́ʉ́] id. agité
agiter epɨʼba [èpɨ̂ʼbà] inf. agiter Zê ká lé èpɨ̂ʼbà é pùbó é? un roseau agité par le vent?
agiter en faisant quelque chose difficile, s' eluhba [èlûhbà] inf. s'agiter en faisant quelque chose difficile Mártà nyɛ̀ɛ̀ á bè ó lé èlûhbà è bɨ̀syɛ́ɛ́ é bùò bùò.
agréable, être ebee mbɨmbɨa [èbèè mbɨ̂mbɨ̀à] ( ebee, mbɨmbɨa) lct. être agréable; de grâce; être approuvée